Firm Hilger u. Kern GmbH - Version: 01/2009

Firm Hilger u. Kern GmbH - Version: 01/2009

I. Allmänna bestämmelser
1. Hilger u. Kern GmbH:s allmänna villkor och betalningsvillkor ska i fortsättningen benämnas "leveransvillkor", företaget Hilger u. Kern som "leverantör" och Hilger u. Kern GmbH:s kund som "köpare".
2. Endast följande leveransvillkor ska gälla för leveranser som utförs av leverantören. Leverantören erkänner inte motstridiga leveransvillkor eller köparens leveransvillkor som avviker från dessa allmänna leveransvillkor, såvida inte leverantören uttryckligen skriftligen har godkänt deras tillämplighet. Leveransvillkoren ska också tillämpas om leverantören utför leveransen till köparen utan förbehåll med kännedom om motstridiga leveransvillkor eller köparens leveransvillkor som avviker från leveransvillkoren.
3. Leveransvillkoren gäller endast för leveranser till företagare i den mening som avses i §§ 14, 310 mom. 1 i civillagen (BGB), till juridiska personer enligt offentlig rätt samt till särskilda tillgångar enligt offentlig rätt.
4. Alla överenskommelser som görs mellan leverantören och köparen för att genomföra detta avtal fastställs skriftligen i detta avtal.
5. Leverantörens leveransvillkor gäller även för leverans av begagnade leveransobjekt. De ska även gälla för framtida transaktioner med Köparen.

II. Anbud, anbudshandlingar
1. Leverantören får acceptera anbud som presenteras av köparen inom 2 veckor.
2. Leverantörens anbud ska vara icke bindande. Endast Leverantörens skriftliga bekräftelse av en beställning ska utgöra ett avtal.
3. Leverantören förbehåller sig obegränsad äganderätt och upphovsrättsligt skyddad nyttjanderätt till siffror, ritningar, beräkningar, kostnadsberäkningar och andra handlingar som tillhör Leverantören (nedan kallade handlingar). Detta ska även gälla för sådana skriftliga handlingar som betecknas som
"konfidentiella". Dokumenten får göras tillgängliga för tredje part endast efter föregående uttryckligt skriftligt godkännande från leverantören och ska utan dröjsmål återlämnas till leverantören om beställningen inte ges till leverantören.
4. Para. 3 ska gälla på motsvarande sätt för köparens handlingar. Dessa handlingar får dock göras tillgängliga för tredje part till vilken Leverantören har överlåtit leveranser till Köparen på ett tillåtet sätt.
5. Information som tillhandahålls av Leverantören, t.ex. vikter och mått, och handlingar som överlåtits av Leverantören, t.ex. figurer och ritningar, är bindande endast i den mån Leverantören uttryckligen anger dem som delar av avtalet eller uttryckligen hänvisar till dem.

III. Leveransformer
1. Leveransernas omfattning bestäms enbart av båda parters skriftliga förklaringar, särskilt av leverantörens skriftliga orderbekräftelse och dess skriftliga bilagor.
2. Delleveranser ska vara tillåtna i den mån de är rimliga för köparen.
3. Köparen får inte vägra att ta emot leveranser på grund av obetydliga fel och avvikelser i fråga om kvantitet.
4. Om köparen önskar att leverantören ska montera och ta leveransobjektet i drift i sitt verk, ska detta avtalas separat i köpeavtalet avseende leveransobjektet.
5. Om det avtalas att en leveransartikel ska levereras till en annan destination än uppfyllelseplatsen, ska leveransen försäkras mot sedvanliga transportrisker av leverantören på begäran av och på bekostnad av köparen.
6. Uppfyllandet av avtalet med avseende på en leveransartikel eller den del av en leveransartikel som omfattas av lagstadgade exportbestämmelser ska ske under förutsättning att nödvändiga godkännanden utfärdas till Leverantören.

IV. Överföring av risker
1. Om inget annat anges i orderbekräftelsen ska leverans avtalas "fritt fabrik". Klausul 1 ska, i den mån inte annat avtalats, även gälla om leverantören har avtalat om montering/start av leveransobjektet i köparens fabrik.
2. Från och med meddelandet om leveransklarhet ska leveransobjektet hämtas av köparen inom 2 veckor. Om detta inte sker ska leveransobjektet anses ha överlåtits.
3. Om det, med avvikelse från punkt. 1, avtalats om en försäljningstransport, ska risken, även vid fraktfri leverans, övergå till köparen om leveransobjektet har överlämnats till den person eller det organ som är avsett att utföra försändelsen. Punkt 1 ska, om inget annat avtalats, gälla även om leverantören har avtalat om montering/start av leveransobjektet i köparens fabrik och den person som är avsedd att utföra försändelsen inte är en av leverantörens anställda.
4. Om monteringen och/eller uppstarten av leveransobjektet har avtalats av leverantören i köparens fabrik samt, med avvikelse från punkt 4.1, om leverantören har avtalat om montering och/eller uppstart av leveransobjektet i köparens fabrik. 1, avtalats om en försäljningstransport där den person som är avsedd att utföra försändelsen är en av Leverantörens anställda, ska risken övergå i samband med att Köparen tar över leveransobjektet i Köparens eget verk efter att montering/uppstart har utförts eller, i den mån det har avtalats, övergå till Köparen efter en felfri provdrift.
5. Om leverans, avsändning, leverans, montering, igångsättning, övertagande eller provdrift försenas eller inte äger rum av orsaker som köparen ansvarar för eller om köparen av andra orsaker är i dröjsmål med utförandet av mottagandet, övergår risken till köparen från och med den dag då meddelande om leveransberedskap lämnas.
6. Bestämmelserna om riskövergång ska gälla även vid delleveranser.

V. Perioder för leveranser
1. Överenskomna tidsfrister ska inte börja löpa förrän överenskommelse har träffats om alla detaljer för utförandet av köparens beställning, alla tekniska och kommersiella frågor har klargjorts, köparen har tillhandahållit de uppgifter, handlingar och material som han ska tillhandahålla och - i den mån förskottsbetalning eller delbetalning har avtalats - har betalat det överenskomna priset eller gjort delbetalningen. Om dessa villkor inte uppfylls i tid skall tidsfristerna förlängas på lämpligt sätt. Detta gäller inte om leverantören är ansvarig för förseningen.
2. Leverantörens uppfyllande av leveransskyldigheten förutsätter att köparens skyldigheter uppfylls korrekt och i rätt tid. Rätten ska förbehållas att göra en invändning om att avtalet inte har uppfyllts.
3. Leveranstiden har iakttagits om det har meddelats att leveransberedskap föreligger inom den överenskomna tiden eller - i händelse av överenskommelse om en skyldig leveransskyldighet eller i händelse av överenskommelse om montering och/eller igångsättning av leveransobjektet i köparens fabrik av leverantören - leveransobjektet har lämnat leverantörens fabrik vid utgången av den överenskomna tiden.
4. Överhållande av leveranstiden ska ske med reservation för att Leverantören är korrekt levererad i rätt tid. Leverantören ska utan dröjsmål informera Köparen om förseningar som blir uppenbara och, vid avdrag, betala Köparen motsvarande.
motprestation utan dröjsmål.
5. Om bristande iakttagande av tidsfristerna är att hänföra till force majeure, t.ex. mobilisering, krig, oroligheter eller till liknande händelser som inte ligger inom leverantörens inflytande, t.ex. strejker, lockout, ska tidsfristerna förlängas i motsvarande grad. Detta gäller även om leverantören skulle vara försenad med leveransen. Leverantören ska informera om förseningar som blir uppenbara.

VI. Priser och betalningsvillkor
1. I den mån orderbekräftelsen inte föreskriver något annat ska priserna gälla fritt fabrik, inklusive lastning i fabriken, dock exklusive förpackning och lossning. Förpackning och lossning ska faktureras separat.
2. Till priserna ska läggas omsättningsskatt enligt den lagstadgade skattesatsen. Försäljningsskatten ska anges separat i fakturan på fakturadagen.
3. I den mån orderbekräftelsen inte föreskriver något annat ska köpeskillingen betalas netto (utan avdrag) inom 14 dagar från fakturadatum.
4. Avdrag för rabatter ska kräva särskild skriftlig överenskommelse.
5. Om hämtning, avsändning eller leverans av leveransobjektet efter meddelande om leveransberedskap på köparens begäran försenas med mer än en vecka, får en lagringsavgift till ett belopp av 0,5 % av priset på leveransobjektet debiteras köparen för varje påbörjad vecka, dock högst,
dock högst 5 % totalt. Det står avtalsparterna fritt att visa på högre eller lägre lagringsavgifter.
6. Kostnader för montering och igångsättning av leveransobjektet ska inte ingå i anbudspriset. Montering och igångsättning ska debiteras i enlighet med utlägget enligt leverantörens gällande timpriser. Leverantörens aktuella timpriser kan begäras från Leverantören. Till timpriserna ska läggas omsättningsskatt enligt lagstadgad skattesats. Moms ska anges separat i fakturan vid faktureringstillfället. Restid ska anses vara arbetstid. Väntetider som köparen ansvarar för ska också betraktas som arbetstid.
7. Om leverantören har övertagit monteringen och/eller uppstarten av leveransobjektet i köparens fabrik från köparen och inget annat har avtalats, ska köparen stå för alla extrakostnader som är nödvändiga till följd av monteringen och/eller uppstarten, t.ex. resekostnader, transporter, transport, etc.
transportkostnader för verktyg och personligt bagage, utöver den överenskomna ersättningen för montering och/eller uppstart enligt punkt 6 i denna punkt.
8. I den mån orderbekräftelsen inte föreskriver något annat ska ersättningen för den överenskomna monteringen/starten betalas netto (utan avdrag) inom 14 dagar från fakturadatumet.
9. Köparen får endast lägga fram sådana motkrav som är obestridda med avseende på skälen för dem och deras omfattning eller som har rättslig verkan. Dessutom ska Köparen ha rätt att utöva en retentionsrätt i den mån hans motkrav grundar sig på samma avtalsförhållande.
10. Vid leveranser till länder inom Europeiska unionen måste Köparen, för att visa att han är befriad från omsättningsskatt, meddela sitt registreringsnummer för omsättningsskatt i god tid före det avtalade leveransdatumet. Om köparen inte lämnar en fullständig anmälan i god tid förbehåller sig leverantören rätten att ta ut den för närvarande gällande omsättningsskatten. När det gäller arbete som utförs utanför Europeiska unionen har leverantören rätt att senare debitera den lagstadgade omsättningsskatten om köparen inte skickar ett exportintyg till leverantören inom en månad efter respektive avsändning.

VII. Tilläggsavtal om montering och igångsättning
1. Om leverantören har övertagit monteringen och/eller idrifttagningen av leveransobjektet på köparens fabrik från köparen, ska köparen på egen bekostnad informera leverantören och dennes anställda och medhjälpare om gällande säkerhetsbestämmelser och risker samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda personer och egendom på arbetsplatsen.
2. Köparen ska på egen bekostnad ge Leverantören och dennes anställda och medhjälpare stöd i nödvändig omfattning när de utför arbetet för montering och/eller igångsättning och ge nödvändig hjälp, t.ex. genom att förbereda byggplatsen, tillhandahålla verktyg och lyftanordningar, tillhandahålla vatten och elektricitet osv. Detta stöd ska garantera att monterings-/startarbetet kan påbörjas omedelbart efter det att leverantören och hans anställda och medhjälpare anländer till köparens anläggning och att monterings-/startarbetet kan utföras utan dröjsmål fram till dess att
monterings- och/eller igångsättningsarbetet.
3. Om köparen inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna punkt VII. har leverantören rätt, men inte skyldighet, att utföra de åtgärder som åligger köparen i dennes ställe och på dennes bekostnad.
4. Delar som ersätts genom utbyte ska bli leverantörens egendom.

VIII. Omöjlighet att utföra, försening av utförandet
1. Om ingen av avtalsparterna är ansvarig för att det är omöjligt att utföra arbetet, har leverantören rätt till en del av ersättningen som motsvarar det arbete som han har utfört.
2. Köparen ska vara i dröjsmål med betalningen om han överskrider överenskomna betalningsfrister. Om ingen betalningstid har avtalats, ska köparen vara i dröjsmål med att fullgöra sina skyldigheter 14 dagar efter avräkningsdagen utan ytterligare förklaringar från leverantörens sida, i den mån som
köparen inte har betalat. Om köparen är i dröjsmål med betalningen har leverantören rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta i enlighet med 288 § andra stycket i civillagen (BGB) till ett belopp av 8 procentenheter över basräntan.
3. Om köparen är i dröjsmål med att ta emot leveransen eller om köparen på ett klandervärt sätt bryter mot andra samarbetsförpliktelser, har leverantören rätt att kräva ersättning för den skada som han har lidit i den mån, inklusive eventuella ytterligare utlägg. Ytterligare krav ska förbehållas rätten att göra ytterligare anspråk. Leverantören skall, efter att ha satt ut en lämplig tid för hämtning eller leverans som inte har gått ut, förbehålla sig rätten att på annat sätt förfoga över leveransobjektet och att leverera till köparen inom en lämpligt förlängd tid.

IX. Återkallelse
1. De lagstadgade bestämmelserna skall tillämpas på återkallelse av avtalet. Köparen får dock i detta sammanhang frånträda avtalet endast om leverantören är ansvarig för brott mot en förpliktelse. Vid fel ska dock de lagstadgade villkoren tillämpas.
2. Leverantören har rätt att frånträda avtalet om köparen upphör med betalningen, om det finns en ansökan om att inleda ett insolvensförfarande, om ett verkställighetsförfarande mot honom har inletts eller om det finns en protest mot en växel eller en check eller om det, efter det att avtalet har
blir kända omständigheter som leder till att köparen saknar kreditvärdighet. Vid delleveranser skall punkt 1 tillämpas på motsvarande sätt på ett återkallande för den del av avtalet som ännu inte har fullgjorts.
3. Vid överträdelser av förpliktelser ska Köparen inom en rimlig tid efter det att Leverantören bett honom om detta förklara om han frånträder avtalet på grund av överträdelse av en förpliktelse eller om han insisterar på leverans.

X. Förbehåll för äganderätt
1. Leveransföremålet förblir leverantörens egendom tills alla fordringar till hans förmån mot köparen som härrör från affärsförbindelsen är uppfyllda. I den mån som äganderättsförbehållets giltighet i bestämmelselandet är knuten till särskilda krav eller särskilda krav på
form, måste köparen se till att de uppfylls.
2. Köparen är skyldig att behandla de köpta varorna med omsorg. I synnerhet är han skyldig att på egen bekostnad försäkra dem tillräckligt till nyvärde mot brand-, vatten- och stöldförluster. I den mån underhålls- och inspektionsarbete är nödvändigt ska köparen utföra detta på egen bekostnad i god tid.
3. Köparen får bearbeta leveransobjektet eller kombinera det med eller koppla det till andra föremål. Leveransobjektet ska bearbetas, kombineras eller anslutas (nedan tillsammans: bearbetning) för Leverantörens räkning. Köparen ska förvara det föremål som uppstått till följd av bearbetningen (nedan: ny vara) för Leverantören med en samvetsgrann affärsmans omsorg.
4. Vid förädling med andra föremål som inte tillhör Leverantören ska Leverantören ha delägarskap i den nya varan till summan av den andel som följer av förhållandet mellan värdet av det förädlade leveransobjektet och värdet av de övriga förädlade varorna vid tidpunkten för
bearbetningen. I den mån köparen förvärvar ensamrätt till de nya varorna ska leverantören och köparen komma överens om att köparen överlåter till leverantören delägarskap i de nya varorna i förhållande till det värde som det bearbetade leveransobjektet har i förhållande till övriga bearbetade varor vid tidpunkten för bearbetningen.
bearbetningen.
5. Köparen har rätt att sälja vidare leveransobjektet eller den nya varan i vanlig affärsverksamhet. I detta fall ska köparen för säkerhets skull härmed till leverantören avstå från sin fordran som härrör från vidareförsäljningen i förhållande till köparen tillsammans med alla underordnade rättigheter, utan vidare.
särskilda förklaringar krävs, oberoende av om leveransobjektet har sålts vidare med eller utan bearbetning. Överlåtelsen gäller endast för eventuella restfordringar. Överlåtelsen ska dock endast gälla summan av det belopp som motsvarar priset på leveransobjektet.
(inklusive mervärdesskatt) som har fakturerats av leverantören. Den del av fordran som har överlåtits till leverantören ska ha företräde.
6. Om köparen kombinerar leveransobjektet eller de nya varorna med fast egendom eller personlig egendom ska han för säkerhets skull, utan att det krävs ytterligare särskilda förklaringar, överlåta till leverantören även den fordran som han har rätt till som ersättning för att kombinationen har gjorts, samt
med alla sidoordnade rättigheter till summan av den andel av värdet på leveransobjektet eller den nya varan som motsvarar värdet på den övriga kombinerade varan vid tidpunkten för bearbetningen.
7. Köparen ska förbli behörig att återkräva de fordringar som överlåtits i denna punkt X. tills behörigheten återkallas. Köparen ska utan dröjsmål till Leverantören överföra de betalningar som gjorts med anledning av de avträdda fordringarna till summan av den säkrade fordran. Om det finns goda skäl för det, särskilt i händelse av försening i utförandet av betalningen, upphörande av betalningen, kan
inledandet av ett insolvensförfarande, protest mot en växel eller välgrundade indikationer på överskuldsättning eller överhängande oförmåga att betala från köparens sida, ska leverantören ha rätt att återkalla köparens tillstånd att verkställa indrivning. Om detta är fallet,
måste Köparen informera gäldenärer (tredje parter) om överlåtelsen utöver sina skyldigheter enligt punkt 8.
8. Om ett berättigat intresse kan styrkas (t.ex. vid tillämpning av punkt 7) ska köparen ge leverantören de uppgifter som krävs för att denne ska kunna hävda sina rättigheter gentemot kunden och överlämna nödvändiga handlingar.
9. I den mån det realiserbara värdet av alla säkerhetsrätter som leverantören har rätt till överstiger summan av alla säkrade fordringar med mer än 10 %, ska leverantören på köparens begäran frigöra en motsvarande del av säkerhetsrätterna. Det ska antas att kraven i ovanstående klausul är uppfyllda om det uppskattade värdet av de varor som överlåtits som säkerhet och de överlåtna fordringarna uppgår till eller överstiger 150 % av värdet av de säkrade fordringarna. Leverantören skall då vid frisläppandet ha rätt att välja mellan olika säkerhetsrätter.
10. Så länge äganderättsförbehållet gäller är det köparen förbjudet att pantsätta det eller använda det för att göra en säkerhetsöverlåtelse. Vidareförsäljning är endast tillåten till återförsäljare genom normal affärsverksamhet och endast under förutsättning att motsvarigheten till leveransobjektet betalas till
köparen. Köparen måste också komma överens med köparen om att köparen förvärvar egendom endast med denna betalning. I händelse av beslag, konfiskering eller andra förfoganden eller ingripanden från tredje parts sida ska köparen utan dröjsmål informera leverantören så att denne kan inleda rättsliga åtgärder i enlighet med § 771 i civilprocesslagen (ZPO). Om tredje part inte kan betala leverantörens rättegångskostnader och kostnader utanför domstol för rättsliga förfaranden i enlighet med § 771 i ZPO, ska köparen
vara ansvarig för det underskott som leverantören drabbas av.
11. Om köparen bryter mot sina förpliktelser, särskilt om betalningen försenas, har leverantören rätt att, utan att en tidsfrist fastställs för detta ändamål, kräva att leveransobjektet eller de nya varorna överlämnas och/eller att dra sig ur.
avtalet. Köparen skall vara skyldig att genomföra överlämnandet. Kravet på överlämnande av leveransobjektet/den nya varan skall inte innebära att leverantören förklarar sig ha avgått från avtalet om inte detta uttryckligen förklaras. Efter det att de köpta varorna har återtagits ska
Leverantören ha rätt att sälja dem, varvid intäkterna från försäljningen ska krediteras köparens skulder, minus lämpliga försäljningskostnader.

XI. Fel
Leverantören ska vara ansvarig för fel enligt följande:

1. Alla leveranser eller delar av leveranser som har ett fel inom den lagstadgade preskriptionstiden, i den mån orsaken till felet fanns redan vid tidpunkten för riskövergången, ska repareras eller omlevereras kostnadsfritt enligt leverantörens val.
2. För det första ska leverantören alltid ges möjlighet att tillhandahålla efterföljande fullgörelse inom en lämplig tidsperiod. Leverantören har rätt att välja om efterföljande fullgörelse genom att avhjälpa felet eller omleverans ska beviljas. Om Leverantören inte ges möjlighet till
att tillhandahålla efterbehandling inom en lämplig tidsperiod, ska han inte vara ansvarig för de konsekvenser som följer av detta.
3. Om efterleverans inte avhjälper felet kan köparen - utan att det påverkar eventuella krav på ersättning enligt punkt XII. - frånträda avtalet eller minska ersättningen. Felet får inte avhjälpas med hjälp av efterföljande uppfyllelse förrän det andra försöket har misslyckats. De lagstadgade fallen av att en tidsfrist inte behöver sättas ut ska i övrigt inte påverkas.
4. I den mån köparen grundar felansvaret på offentliga uttalanden från leverantören, åligger det köparen att visa att köparens beslut att köpa leveransobjektet påverkades av dessa uttalanden.
5. Vid reklamationer avseende fel ska köparen, med avvikelse från punkt VI. Par. 8 punkt 2, endast en retentionsrätt om det är uppenbart att leveransen är felaktig. I ett sådant fall ska köparen ha rätt att göra ett förbehåll endast i den mån som det förbehållna
står i ett lämpligt förhållande till felen och de sannolika kostnaderna för efterföljande uppfyllelse (särskilt för att avlägsna felet). Köparen ska inte ha rätt att göra anspråk och rättigheter gällande på grund av fel om han inte har gjort förfallna betalningar och det förfallna beloppet (inklusive eventuella betalningar som har gjorts) står i ett lämpligt förhållande till värdet av den - felaktiga - leveransen. Om reklamationen på grund av fel är felaktig har leverantören rätt att kräva ersättning av köparen för de kostnader som uppstått för honom.
6. Det finns inga anspråk på grund av ett fel vid endast obetydliga avvikelser från det avtalade tillståndet för leveransobjektet eller vid endast obetydliga försämringar av dess användbarhet. Anspråk på grund av fel får inte heller uppkomma till följd av orsaker som inte kan hänföras till ett fel från leverantörens sida, t.ex. vid normalt slitage av material vid korrekt användning, naturligt slitage, skador som uppstår efter riskens övergång till följd av felaktig eller försumlig behandling, felaktig, olämplig eller felaktig användning, överdriven belastning, användning av olämpliga
bränslen och oljor/ersättningsmaterial, felaktig drift, montering eller igångsättning av köparen, felaktigt underhåll utfört av köparen, felaktigt byggnadsarbete, olämplig plats, ofullständig eller felaktig information som lämnats av köparen eller skada som uppstår till följd av
särskilda yttre påverkan såsom spänningsfluktuationer i elnätet, skadliga omgivningsförhållanden som leverantören inte känner till, kemiska, elektrokemiska eller elektriska påverkan som inte förutsätts i enlighet med avtalet samt ändringar av leveransen.
utan leverantörens medgivande och icke-reproducerbara programvarufel. Om felaktiga ändringar, översynsarbeten eller andra ingrepp utförs av köparen eller av tredje part, finns det inte heller några anspråk på grund av fel för dessa och de konsekvenser som följer av dem.
7. Om leveransobjektet, efter att det har överlåtits till köparen, transporteras av denne till en annan plats än den plats där det ska användas på rätt sätt, ska leverantörens skyldighet att ta på sig de nödvändiga kostnaderna för efterföljande uppfyllelse begränsas till följande.
belopp som skulle ha varit nödvändigt för att uppfylla kraven i efterhand på den plats där den egentliga användningen sker.
8. Punkt XII. ska i övrigt gälla för skadeståndsanspråk. Ytterligare krav eller andra krav än de krav från köparens sida som regleras i denna punkt XI. samt i punkt XII. gentemot leverantören på grund av ett fel ska vara uteslutna.
9. Köparens anspråk på grund av ett fel förutsätter att köparen på ett korrekt sätt har uppfyllt sina krav på att göra undersökningar och meddela fel som han måste utföra enligt § 377 i handelslagen (HGB). Punkt 1 skall på motsvarande sätt tillämpas på
Köpare som inte är näringsidkare i den mening som avses i § 377 i handelslagen (HGB).
10. I händelse av felaktig montering eller igångsättning ska punkterna 1 - 9 gälla på motsvarande sätt. Vid felaktig montering eller igångsättning har köparen inte rätt att själv utföra arbetet. Vid ångerrätt har köparen rätt att frånträda hela avtalet (köpeavtal avseende leveransobjektet med avtalad montering/uppstart) endast om leveransobjektet saknar intresse för köparen utan den avtalade monteringen/uppstarten som utförts av leverantören.

XII. Ersättning
1. Leverantören ska vara ansvarig i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna i den mån köparen gör gällande krav på ersättning som grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet, inklusive uppsåt eller grov vårdslöshet från företrädare för eller medhjälpare till leverantören.
I den mån leverantören inte kan lastas för uppsåtlig överträdelse av avtalet ska ersättningsansvaret begränsas till förutsebara, typiskt inträffade förluster.
2. Leverantören ska vara ansvarig i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna i den mån som han av skuld bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse. I detta fall ska ersättningsansvaret dock begränsas till förutsebara, typiskt förekommande förluster.
3. Ansvaret för klandervärda kränkningar av liv, fysisk integritet eller hälsa ska förbli oförändrat. Detta gäller även det obligatoriska ansvaret enligt lagen om produktansvar (Produkthaftungsgesetz).
4. Utanför de fall som avses i punkterna 1-3 är leverantörens ansvar begränsat till skadestånd och ersättning för onödiga utgifter på grund av att det är omöjligt att montera/starta upp leveransobjektet till sammanlagt 10 % av värdet av monteringen/starten. Utanför de fall som avses i punkterna 1-3 skall leverantörens ansvar begränsas till ersättning och ersättning för onödiga kostnader på grund av att leveransen är omöjlig till sammanlagt 15 % av värdet av den del av leveransen som inte kan tas i drift på grund av omöjligheten. Punkt 2 skall också tillämpas om köparen inte längre har något intresse av leveransobjektet i sin helhet.
på grund av omöjligheten att montera eller starta upp leveransen.
5. Utanför de fall som avses i punkterna 1-3 är leverantörens ansvar begränsat till skadestånd och ersättning för onödiga utgifter på grund av försenad prestation från leverantörens sida med avseende på leveransen, för ersättning utöver arbetet till sammanlagt 10 % och för
ersättning i stället för arbetet till sammanlagt 15 % av leveransens värde. Utanför de fall som avses i punkterna 1-3 ska leverantörens ansvar begränsas till ersättning och återbetalning av onödiga kostnader på grund av försening av leverantörens prestationer med avseende på den överenskomna monteringen/starten av leveransobjektet, för ersättning utöver arbetet till sammanlagt 10 % och för ersättning i stället för arbetet till sammanlagt 15 % av värdet av monteringen/starten. Om köparen inte längre har något intresse av leveransobjektet eller av monteringen/starten i sin helhet på grund av förseningen i utförandet av monteringen/starten, ska punkt 1 på motsvarande sätt tillämpas på kravet på ersättning i stället för arbetet.
6. Leverantörens vidare skadeståndsskyldighet ska uteslutas, utan hänsyn till den rättsliga karaktären av det utkrävda kravet. Detta gäller i synnerhet ersättningskrav som beror på fel vid avtalets ingående, på grund av andra överträdelser av skyldigheter eller på grund av skadeståndsanspråk för materiella skador enligt § 823 i civillagen (BGB).
7. De ansvarsbegränsningar som regleras i denna punkt XII. ska gälla även i den mån köparen kräver ersättning för meningslösa utgifter i stället för ersättning för förlust i stället för arbete.
8. I den mån ersättningsansvaret är uteslutet eller begränsat i fråga om leverantören ska detta gälla även i fråga om det personliga ersättningsansvaret för leverantörens anställda, arbetare, andra arbetstagare, representanter eller medhjälpare.
9. Det får inte ske någon ändring av bevisbördan till nackdel för den köpare som berörs av ovanstående bestämmelser.

XIII. Kommersiell äganderätt; rättslig brist
1. I den mån det inte har avtalats något annat är leverantören skyldig att leverera endast i det land där uppfyllelseplatsen finns fritt från kommersiella äganderätter och upphovsrätter som tillhör tredje part (nedan: äganderätter). I den mån en tredje part gör berättigade anspråk
mot leverantören till följd av leveranser som leverantören tillhandahållit och som används i enlighet med avtalet på grund av att äganderätten kränks, ska leverantören vara ansvarig gentemot köparen inom den tid som anges i punkt XIV. Paragraf. 1 enligt följande:
a) Leverantören ska, efter eget val och på egen bekostnad, för de berörda leveranserna antingen skaffa en nyttjanderätt, ändra dem så att äganderätten inte kränks eller ersätta dem. Om detta inte är möjligt för leverantören på lämpliga villkor ska köparen ha rätt till lagstadgad ångerrätt eller nedsättning.
b) Leverantörens skyldighet att betala ersättning ska orienteras i enlighet med punkt XII.
c) Leverantörens ovan nämnda skyldigheter föreligger endast i den mån köparen skriftligen och utan dröjsmål informerar leverantören om anspråk som tredje part gör gällande, inte erkänner en överträdelse och rätten förbehålls leverantören att vidta alla försvarsåtgärder och föra förhandlingar om kompositioner. Om köparen upphör att använda leveransen för att minska förlusterna eller av andra goda skäl, är han skyldig att påpeka för tredje part att upphörandet av användningen inte innebär något erkännande av ett intrång i en äganderätt.
2. Köparnas anspråk ska vara uteslutna i den mån han är ansvarig för intrånget i äganderätten. Dessutom är anspråk från köparens sida uteslutna i den mån intrånget i äganderätten orsakas till följd av särskilda specifikationer från köparen, till följd av en tillämpning som köparen inte har meddelat leverantören eller orsakas av att leveransen ändras av köparen eller används tillsammans med produkter som inte har levererats av leverantören.
3. Vid kränkningar av äganderätten gäller bestämmelserna i punkt XI. Par. 2, 5 och 8 dessutom på motsvarande sätt tillämpas på köparens fordringar som regleras i par. 1a). Om det föreligger andra rättsliga brister ska bestämmelserna i punkt XI. gälla på motsvarande sätt.
4. Ytterligare anspråk eller andra anspråk än köparens som regleras i denna punkt XIII. mot leverantören eller dennes ombud på grund av rättsbrist ska vara uteslutna.

XIV. Lagstadgad begränsning
1. Den lagstadgade preskriptionstiden för anspråk och rättigheter som uppstår på grund av fel i leveransobjektet eller montering/start eller på grund av fel i leverantörens utrustning - oavsett rättslig grund - ska vara 12 månader.
2. Den lagstadgade preskriptionstiden i enlighet med par. 1 ska gälla även för alla skadeståndsanspråk mot leverantören som är kopplade till fel, oberoende av den rättsliga grunden för anspråket. I den mån det finns krav på ersättning av något slag mot leverantören som inte är
är inte kopplade till ett fel, ska den lagstadgade preskriptionstiden enligt punkt 1 tillämpas på följande
även på dem.
3. Punkterna 1 och 2 Punkt 1 ska inte tillämpas i fall som rör § 438 mom. 1 nr 1 och 438 § 1 mom. 1 nr 2 i civillagen (BGB). Dessa fall ska omfattas av en lagstadgad preskriptionstid på tre år.
4. De lagstadgade preskriptionstiderna enligt punkterna 1, 2 och 3 ska tillämpas i enlighet med följande:
a) De lagstadgade preskriptionstiderna ska inte tillämpas vid uppsåtlig handling eller vid uppsåtlig underlåtenhet att avslöja ett fel.
b) Den lagstadgade preskriptionstiden ska vidare inte gälla för skadeståndskrav vid skada på liv, fysisk integritet eller hälsa, vid krav enligt lagen om produktansvar (Produkthaftungsgesetz), vid grovt vårdslöst åsidosättande av en skyldighet eller vid åsidosättande av betydande avtalsförpliktelser.
5. De lagstadgade preskriptionstiderna ska börja löpa vid tidpunkten för varje riskövergång.
6. I den mån det inte uttryckligen föreskrivs något annat ska de lagstadgade bestämmelserna om inledandet av den lagstadgade preskriptionstiden, uppskjutande av förfall, uppskjutande av och förnyat inledande av tidsfrister förbli oförändrade.
7. Det ska inte ske någon ändring av bevisbördan till nackdel för den köpare som berörs av ovanstående bestämmelser.

XV. Uteslutning av fordringar som beror på fel när det gäller begagnade leveransobjekt, lagstadgad begränsning
1. Krav och rättigheter på grund av fel i en begagnad leveransartikel - oavsett vilken rättslig grund som helst - ska uteslutas. Detta gäller inte i det fall som avses i § 438 mom. 1 nr 1 i civillagen (BGB) (rättsbrist i fråga om fastigheter) eller § 438.1 i BGB (rättsbrist i fråga om fastigheter). 1 nr 2 i civillagen (BGB) (byggnadsverk, egendom för byggnadsverk). Vid tillämpning av punkt 2 ovan ska en
lagstadgad preskriptionstid på ett år tillämpas.
2. Bestämmelserna om uteslutning och lagstadgad preskription i enlighet med Para. 1 ska även gälla för alla ersättningsanspråk mot leverantören som har samband med felet, oberoende av den rättsliga grunden för anspråket. I den mån det finns ersättningsanspråk av något slag mot leverantören
som inte är kopplade till ett fel, skall de uteslutas.
3. Uteslutning och de lagstadgade preskriptionstiderna i enlighet med par. 1 och Para. 2 ska tillämpas i enlighet med följande:
a) De ska inte gälla vid uppsåtlig handling eller vid uppsåtlig underlåtenhet att avslöja ett fel.
b) Den lagstadgade preskriptionstiden ska inte heller gälla för skadeståndsanspråk vid skada på liv, fysisk integritet, hälsa eller frihet, vid anspråk enligt lagen om produktansvar (Produkthaftungsgesetz), vid grov vårdslöshet eller grov vårdslöshet.
åsidosättande av en förpliktelse eller vid åsidosättande av betydande avtalsförpliktelser.
4. Punkt XIV. Punkterna 5-7 ska gälla på motsvarande sätt.
5. Om leverantören har avtalat om montering/start av det använda leveransobjektet på köparens arbete, ska köparens rättigheter vid fel i samband med montering/start (se punkt XI. 10.) samt bestämmelserna om preskription i punkt XIV. förbli oförändrade i dessa leverantörsvillkor.
Leveransvillkor.

XVI. Programvara
1. Köparen ska få en permanent enkel, icke-exklusiv användningsrätt med de överenskomna prestandaegenskaperna i oförändrad form på den överenskomna utrustningen med avseende på leverantörens standardprogramvara samt tillhörande dokumentation. Köparen får sammanställa en säkerhetskopia.
utan uttryckligt avtal. Det är inte tillåtet att bevilja underlicenser.
2. Köparen får anpassa Leverantörens egna mjukvaruprodukter endast i lagligt tillåten omfattning. Köparen får varken ta bort tillverkarens information - i synnerhet upphovsrättsmeddelanden - eller ändra dem utan leverantörens föregående skriftliga medgivande.
3. Leverantören är inte skyldig att överföra den källkod som respektive programvaruprodukt bygger på.
4. De allmänna affärsvillkoren gäller i första hand för andra leverantörers programvaruprodukter som ingår i leveransomfånget. Om dessa inte skulle vara tillgängliga ska leverantören på begäran skicka dem till köparen.
5. Leverantörens leveransvillkor ska gälla som ett komplement till programvaruleverantörernas allmänna affärsvillkor. Om programvaruleverantörernas allmänna affärsvillkor är ogiltiga ska endast Leverantörens leveransvillkor gälla.

XVII. Försäkringsfordringar
1. I den mån Leverantören i egenskap av tilläggsförsäkrad har omedelbara krav mot Köparens försäkringsbolag med avseende på leveransobjektet, ska Köparen nu ge Leverantören sitt samtycke till att dessa krav verkställs.

XVIII. Jurisdiktion, tillämplig lag, plats för fullgörande
1. Om Köparen är en näringsidkare ska leverantörens säte vara den enda behöriga domstolen vid alla tvister som direkt eller indirekt uppstår i samband med avtalsförhållandet. Leverantören ska dock även ha rätt att väcka talan vid köparens säte.
affärsverksamhet.
2. Tysk lag ska tillämpas på rättsförhållandena mellan Köparen och Leverantören, med undantag för hänvisningsnormerna i internationell privaträtt samt med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG).
3. I den mån orderbekräftelsen inte föreskriver något annat ska Leverantörens säte vara platsen för fullgörandet.

XIX. Slutbestämmelser
1. §§ 126, 126a i civillagen (BGB) ska tillämpas på skriftlig form i den mening som avses i dessa leveransvillkor.
2. Avtalet förblir bindande i sina övriga delar även om enskilda bestämmelser i dessa leveransvillkor är rättsligt ogiltiga. Detta gäller inte om upprätthållandet av avtalet skulle innebära en orimlig svårighet för en part.
3. Beställaren ska bära kostnaden för alla skatter, avgifter och kostnader i samband med en leverans till länder utanför Förbundsrepubliken Tyskland och vid behov ersätta leverantören.
4. Köparen måste på egen bekostnad skaffa de tillstånd som krävs för hans användning av leveransobjektet och/eller export- och importdokument.
5. Personuppgifter ska lagras av leverantören i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.